Информации

Министерство за правда на РМ
Ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 9
Поштенски бр.1000 Скопје
Тел:
+389 (2)3117-277,
Факс:
+389 (2)3226-975 Работно време
од 08:30 до 16:30 ч.

Министерство за правда

Министерството за правда ги врши работите што се однесуваат на:

 • судството, јавното обвинителство, јавното правобранителство;
 • државната управа;
 • кривичната одговорност и одговорноста за прекршоци;
 • нотарските работи, адвокатурата и други видови правна помош;
 • наследувањето, сопственоста, стварните права и облигационите односи;
 • меѓународната правна помош;
 • извршувањето на санкциите за кривични дела и прекршоци;
 • организацијата и управувањето со казнено-поправните и воспитно-поправните установи;
 • амнестијата и помилувањето;
 • судските вештачења, експертизи и супер-вештачења;
 • изборниот систем, водењето евиденција на избирачкото право;
 • кривичната, прекршочната, парничната, вонпроцесната, извршната и управната постапка;
 • управниот надзор;
 • вршењето на работите што не спаѓаат во надлежност на друг орган на државната управа и
 • врши други работи утврдени со закон.