Информации

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство Ул. „Аминта Трети“ бр. 2 1000 Скопје, Република Македонија Тел. (02) 3134 477 Факс: (02) 3230 429 Е-пошта: info@mzsv.gov.mк

Министерство за животна средина и просторно планирање

Министерството за животна средина и просторно планирање ги врши работите што се однесуваат на:

  • следењето на состојбата на животната средина;
  • заштитата на водите, почвата, флората, фауната, воздухот и озонската обвивка од загадување;
  • заштитата од бучава, радијација, заштитата на биодиверзитетот, геодиверзитетот, националните паркови и заштитените области;
  • реставрацијата на загадените делови од животната средина;
  • предлагањето мерки за третман на цврст отпад;
  • просторното планирање;
  • просторниот информативен систем;
  • надзорот од негова надлежност и
  • врши и други работи утврдени со закон.