Информации

Основен суд Гевгелија ул.„Димитар Влахов“ бр.2, Гевгелија
Тел. +389 34 381 814
Факс. +389 34 212 851
Е-пошта. osg@t-home.mk

Основен суд Гевгелија

Основниот  суд во Гевгелија е основан за подрачјето на општините: Гевгелија, Богданци, Дојран и Валандово, со Судско одделение во Валандово. За решавање на предмети од надлежноста на Основниот суд Гевгелија се ангажирани 11 судии.