Информации

Основен суд Кичево
ул.„Булевар Ослободување„ бр.17, Кичево
Тел.+389 45 223 464
Факс. +389 45 223 565

Основен суд Кичево

Основниот суд во Кичево е основан за подрачјето на општините: Кичево, Вранештица, Другово, Зајас, Осломеј, Пласница и Македонски Брод, со Судско одделение во Македонски Брод. За решавање на предмети од надлежноста на Основниот суд Кичево се ангажирани 14 судии.