Информации

Основен суд Крушево ул.„Илинденска“ бб, Крушево
Тел. +389 48 477 087
Факс. +389 48 477 067
Еmail:
sud_krusevo@t-home.mk

Основен суд Крушево

Основниот суд во Крушево е основан за подрачјето на општината Крушево. За решавање на предмети од надлежноста на Основниот суд Крушево се ангажирани 4 судии.