Информации

Основен суд Прилеп
Бул. “Гоце Делчев“ бб, Прилеп
Тел.+389 48 421 700
Факс. +389 48 423 703
Email:
sudprilep@t-home.mk

Основен суд Прилеп

Основниот суд во Прилеп е основан за подрачјето на општините: Прилеп, Долнени и Кривогаштани. Основниот суд Прилеп е првостепен суд со проширена надлежност. За решавање на предмети од надлежноста на Основниот суд Прилеп се ангажирани 23 судии.