Информации

Основен суд Штип
ул. “Генерал Михајло Апостолски” бб, Штип
Тел. +389 32 392 455
Факс.+389 32 391 827
Email:osstip@gmail.com

Основен суд Штип

Основен суд во Штип за подрачјето на општините: Штип, Карбинци и Пробиштип, со Судско одделение во Пробиштип. Основниот суд во Штип е првостепен суд со проширена надлежност. За решавање на предмети од надлежноста на Основниот суд Штип се ангажирани 22 судии.