Информации

Основен суд Струга
ул. “Струшки кепенци” бб, Струга
Тел. +389 46 781 608
Факс. +389 46 784 391
Е-пошта: info@osstruga.mk

Основен суд Струга

Основниот суд во Струга е основан за подрачјето на општините: Струга и Вевчани. Основниот суд во Струга е првостепен суд со проширена надлежност. За решавање на предмети од надлежноста на Основниот суд Струга се ангажирани 14 судии.