Информации

Основен суд Струмица
ул. „Ленинова“ бр.34, Струмица
Тел. +389 34 346 624

Основен суд Струмица

Основниот суд во Струмица е основан  за подрачјето на општините: Струмица, Василево, Босилово и Ново Село. Основниот суд во Струмица е првостепен суд со проширена надлежност. За решавање на предмети од надлежноста на Основниот суд Струмица се ангажирани 19 судии.