Информации

Основен суд Свети Николе
ул:„Ленинова“ бб, Свети Николе
Тел. +389 32 443 991
Факс. +389 32 433 127
Email: osnsudsvn@yahoo.com

Основен суд Свети Николе

Основниот суд во Свети Николе е основан  за подрачјето на општините: Свети Николе и Лозово. За решавање на предмети од надлежноста на Основниот суд Свети Николе се ангажирани 4 судии.