Информации

ЈП Водовод и канализација - Скопје
„Боца Иванова” б.б, 1000 Скопје
тел. +389 (2) 2621 472,
+389 (2) 2621 508
e-mail: tehnicki@vodovod-skopje.com.mk

Потврда за подземни инсталации

Потврдата се издава  во Секторот за технички работи и развој.   Оваа услуга не се наплаќа. Предвиден рок за постапката: 15  дена.

Потребни документи

  • Барање за добивање на потврда за подземни инсталации
  • 2 копииод Извод од урбанистички план издадено од Сектор за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина (одделение за урбанизам од соодветната Општина. )