Информации

Фонд за здравствено осигурување на РМ
ул. „Македонија“ бб, 1000 Скопје (Централа), тел.: + 389 (2) 3289-000, факс: +389 2 3289-048
Бесплатен телефонски број: 0800 33 222, 076 339 180
Е-пошта: info@fzo.org.mk
Подрачна едница Скопје
бул. „Кочо Рацин“ бр. 91, 1000 Скопје
тел.: +389 (2) 3118 566
факс: +389 (2) 3164 848
Работно време:
8:30 - 16:30 часот

Право на надомест на трошоци за лекови од листата на лекови

Правото на надомест на трошоците за купени лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот осигуреното лице може да го оствари со поднесување барање за надомест (рефундација) на средства за лекови – Образец Р2.

Барањето може да се поднесе:

1.  За лекови кои се издаваат на рецепт во примарната здравствена заштита (за осигурени лица кои во периодот на користењето на здравствената услуга имаат платено придонес за задолжително здравствено осигурување), се поднесуваат следните документи:

– рецепт на рецептен образец утврден од страна на ФЗОМ, за лек препишан од избран лекар, лекар замена, дежурен лекар, рурален лекар;
– извештај од лекар специјалист, односно супспецијалист или отпусно писмо од здравствена установа со која ФЗОМ има склучено договор, кога лекот е препорачан за понатамошно лекување во домашни услови, односно конзилијарно мислење за лекови, во согласност со режимот на препишување на лековите од Листата на лекови, ако станува збор за лек утврден со Одлуката за скапи лекови од Листата на лекови што се издаваат на рецепт во примарната здравствена заштита;
– 3 потврди за дефицитарност на лекот од различни аптеки со кои ФЗОМ има склучено договор, со исклучок за оние населени места со помалку од три различни аптеки, каде што бројот на потврдите може да биде помал од три;
– оригинал и копија од фискалната сметка од аптеката која го издала лекот, а со која ФЗОМ има склучено договор и
– доказ за трансакциска сметка на подносителот на барањето.

2. За лекови кои се издаваат на рецепт во примарната здравствена заштита (за осигурени лица кои во периодот на користењето на здравствената услуга немаат платено придонес за задолжително здравствено осигурување), се поднесуваат истите документи како што важат под точка 1, со исклучок на дефицитарните потврди.

3. За лекови во ампуларна форма, кои се дел од задолжителната и ургентната ампуларна терапија која треба да ја поседува здравствената установа од примарната здравствена заштита со договор со ФЗОМ и која му е аплицирана на осигуреното лице од страна на избраниот лекар или лекарот замена, се поднесуваат следните документи:

– налог или рецепт со препишана терапија со потврда за апликација на лекот од здравствена установа со која Фондот има склучено договор;
– фискална сметка од аптеката која го издала лекот во оригинал и копија;
– доказ за трансакциска сметка на подносителот на барањето.

4. За лекови за болничка здравствена заштита се поднесуваат следните документи:

– извештај од специјалист/супспецијалист или отпусно писмо од здравствена установа со која ФЗОМ има склучено договор, со назначена терапија, која осигуреното лице ја набавило со сопствени средства;
– конзилијарно мислење од здравствена установа со која ФЗОМ има склучено договор, доколку е потребно, во согласност со режимот на препишување на лекот утврден во Листата на лекови;
– потврда за апликација на лекот, ако се работи за лек во ампуларна форма, од здравствена установа со која ФЗОМ има склучено договор, која треба да содржи и: (1) во периодот на хоспитализација датум/период на апликација, факсимил и потпис на лекарот и печат на здравствената установа; или (2) вон периодот на хоспитализација датум/период на апликација, потпис на осигуреното лице, потпис и факсимил на лекарот и печат на здравствената установа;
– фискална сметка од аптеката која го издала лекот во оригинал и копија или фактура (оригинал) со доказ за плаќање;
– доказ за трансакциска сметка на подносителот на барањето.

5. За лекови набавени со сопствени средства на осигуреното лице во странски земји се приложува:

– документацијата наведена во точка 1 ако се работи за таков вид на лекови;
– документацијата наведена во точка 2 ако се работи за таков вид на лекови;
– документацијата наведена во точка 3 ако се работи за таков вид на лекови;
– документацијата наведена во точка 4 ако се работи за таков вид на лекови.

Независно од видот на поднесената документација, секој документ од соодветните точки, вклучувајќи ја фискалната сметка или фактурата со доказот за плаќање, треба да биде преведен на македонски јазик од овластен судски преведувач.