Информации

Централен регистар на РМ
бул. Кузман Јосифоски Питу бр.1, 1000 Скопје
Тел. + 389 (2) 3290 241,
+ 389 (2) 3290 248
Факс.+ 389 (2) 3123 169
Работно време
Понеделник до петок: 8.30 - 16.30

Пристапување на нови содружници во друштво од едно лице (Друштво со ограничена одговорност)

Ако кон друштвото со ограничена одговорност од едно лице, заради зголемувањето на основната главнина, пристапи лице кое ќе внесе нов влог и ќе стане нов содружник, содружниците се должни да ја усогласат организацијата и работењето на друштвото, во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва што се однесуваат на друштво со двајца и повеќе содружници.

По усогласувањето  управителот е должен да поднесе пријава заради упис во трговскиот регистар на извршеното усогласување.