Информации

Агенција за електронски комуникации на РМ
ул. “Димитрие Чуповски” бр.13, 1000 Скопје
тел:+389 (2) 3289 - 200
факс:+389 (2) 3224 - 611
е-маил: contact@aec.mk

Радиоаматери

Аматерска служба е радиокомуникациска служба наменета за обучување на поединци, одржување на меѓусебна комуникација и технички истражувања што ги вршат аматери, односно овластени лица кои се интересираат за радиотехника само од лични побуди и без паричен надомест.

Барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во аматерска служба се поднесува до Агенцијата во пишана форма согласно icon Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за користење на рф.

При поднесување на барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции се поднесува:

Начин на пријавување и полагање радиоаматерски испит

Кандидатот, кој сака да полага испит за радиоаматерски оператор (во понатамошниот текст: испит), треба до Агенцијата да поднесе:

Странски државјанин кон барањето треба да приложи копија од пасош и доказ за регулиран престој. Испит за А класа може да полагаат само кандидати со наполнети 16 години, а за  P класа  со наполнети 12 години.