Информации

Влада на Република Македонија
„Илинденска" бб., 1000 Скопје
тел, +389 (2) 3118-022

Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ

Службата врши општи работи и услуги за потребите на Претседателот на Република Македонија, Владата на Република Македонија, министерствата и органите во состав, секретаријати и други стручни служби на Владата на Република Македонија и Уставниот суд на РМ.

За Претседателот на Република Македонија на кого му престанала функцијата, како и за членовите на семејството на Претседателот на Република Македонија по престанување на функцијата, Службата врши општи работи и услуги во согласност со закон.

Службата може да врши општи работи и услуги и за потребите на самостојните органи на државната управа, управните организации, правосудните органи и други државни  органи, врз основа на договор и со надоместок.

Службата ги извршува следните општи работи и услуги:

 • сметководствено-финансиски;
 •  за потребите на Владата на Република Македонија води внатрешна евиденција на недвижностите кои таа ги користи;
 • услуги на писарница (прием, заведување, распоредување и доставување пошта и пратки);
 •  дактилографски услуги;
 • стенографски услуги;
 •  јазична редакција на текстовите и материјалите (лекторирање);
 • одржување на објектите и деловните простории што ги користат органите на државната управа и репрезентативните и резиденцијалните објекти, во согласност со Програмата за инвестиционо одржување на репрезентативните и резиденцијалните објекти и службени простории на органите на државната управа;
 •  набавка на мебел и опрема за потребите на Владата на Република Македонија и репрезентативните и резиденцијалните објекти;
 •  тековно одржување на објектите и деловните простории што ги користат органите на државната управа и репрезентативните и резиденцијалните објекти;
 •  воспоставување и одржување внатрешни и надворешни телефонски и телефакс врски;
 •  обезбедување на објектите;
 •  1111 заштита;
 •  хортикултурно уредување на работните простори, репрезентативните и другите објекти, одржување на парковите и зеленилото и набавка на сакциско цвеќе и цветни аранжмани;
 •  печатење и умножување материјали;
 • превоз со моторни возила за службени потреби;
 •  превоз со воздухоплови за службени потреби;
 •  резервација на авиобилети и билети за железничкиот сообраќај за службени патувања во странство;
 •  услуги за мобилна телефонија;
 •  набавка на канцелариски материјали, тонери, тоалетна хартија, средства за хигиена и друго;
 •  угостителски услуги;
 • одржување хигиена;
 • учество во организирање манифестации;
 •  изградба на градежни објекти;
 • реконструкција на објекти и деловни простории кои ги користат органите на државната управа и репрезентативните и резиденционалните објекти, во согласност со Програмата за инвестиционо одржување на репрезентативните и резиденционалните објекти и службени простории на органите на државната управа, и
 • други работи и услуги од општ карактер.