Информации

ЈП "Паркови и зеленило"
бул. Илинден бб, 1000 Скопје
Тел. +389 (2) 3297 392 Работно време 08.30-16.30 часот

Согласност за користење на јавни и зелени површини

Опис на постапка

  1. Барањето за користење на јавни и зелени површини  се поднесува до одделението за комунални работи од областа на комуналната хигиена и одржување и користење на паркови и зеленило.
  2. Во барањето треба да наведете :
  • адреса на локацијата за која се поднесува барањето,
  • потребната површина во m2,
  • денови на користење,
  • времетраење,
  • (ЕМБГ) даночен број и жиро сметка на корисникот,
  • адреса и телефон за контакт на барателот.

Предвиден рок за постапката: 7 дена.

Документ што граѓанинот го добива: Согласност за користење на јавни и зелени површини