Информации

Царинска управа на РМ
Ул.„Лазар Личеноски“ бр.13, 1000 Скопје
Тел. +389 (2) 3116 188
Факс +389 (2) 3 237 832
email: info@customs.gov.mk

Царинска управа на РМ

Царинската управа е орган на државната управа во состав на Министерството за финансии со својство на правно лице.

Основни надлежности на Царинската управа се:

  • царински надзор,
  • царинска контрола,
  • царинење на стока,
  • спроведување царинска контрола,
  • истражни и разузнавачки мерки со цел спречување,
  • откривање и истражување на царински прекршоци и кривични дела,
  • поведување постапка по царински и други прекршоци, како и кривични дела утврдени со закон ,
  • наплата на мандатни казни и
  • вршење пресметка и наплата или враќање на извозни и увозни давачки и вршење на други надлежности пропишани со Закон.