Информации

Агенција за електронски комуникации на РМ
ул. “Димитрие Чуповски” бр.13, 1000 Скопје
тел:+389 (2) 3289 - 200
факс:+389 (2) 3224 - 611
е-маил: contact@aec.mk

Воздухопловна и поморска мобилна служба

  • Воздухопловна мобилна служба – е мобилна радиокомуникациска служба помеѓу воздухопловни и авионски станици или помеѓу авионски станици во која можат да учествуваат и станици на објекти за спасување.
  • Поморска мобилна служба – е мобилна радиокомуникациска служба помеѓу крајбрежни и бродски станици, или помеѓу бродски станици, или помеѓу станици за комуникација на брод.

Барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во воздухопловна мобилна служба / пловни објекти за внатрешна пловидба се поднесува до Агенцијата во пишана форма согласно Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за користење на рф.

При поднесување на барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции се поднесува:

За користење на радиофреквенции за воздухопловна мобилна служба / пловни објекти за внатрешна пловидба се плаќа годишен надоместок според  Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции.