/Прочитано:

717

Закони и подзаконски прописи чиишто одредби стапуваат во примена во месец АВГУСТ 2015

Погледнете ја најновата листа на закони и подзаконски прописи чиишто одредби стапуваат во примена во месец август 2015 година.

lila

На 9 август 2015 стапува во примена  членот 11 од Законот за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности, во врска со испитот за стекнување на овластување за овластен геодет.

На 9 август стапуваат во примена следните правилници: Правилник за овластување за овластен геодет и за Именик на овластени геодети, Правилник за критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање испит за стекнување на овластување за овластен геодет и Правилник за начинот на бодирање на првиот и вториот дел од испитот за стекнување на овластување за овластен геодет.

Закони и подзаконски прописи чиишто одредби стапуваат во примена во месец АВГУСТ