/Прочитано:

1.149

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец октомври 2019 година

Погледнете ја најновата листа на прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец октомври 2019 година, заедно со табеларниот преглед.

На 1 октомври стапува во примена новиот Закон за бесплатна правна помош. Со овој закон се уредуваат општите правила за обезбедување на бесплатната правна помош, видовите, опсегот на бесплатната правна помош, давателите и корисниците на бесплатната правна помош, нивните обврски и одговорности, постапката во која се остварува правото на бесплатна правна помош, финансирањето, наградата и надоместокот на трошоците за дадената бесплатна правна помош, бесплатна правна помош во прекугранични спорови, транспарентност и отчетност во давањето бесплатна правна помош, посебните постапки за правна помош, надзорот над примената на овој закон и други прашања кои се однесуваат на бесплатната правна помош.

На 1 октомври, исто така, стапуваат во примена одредби од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата кои се однесуваат на образецот за возачката книшка.

Од подзаконските акти, на 1 октомври стапува во примена Правилникот за начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши надзор на јавен воздушен превоз, потоа Правилникот за начинот на вршење на јавен воздушен превоз, како и посебните услови во однос на потребниот персонал, воздухопловите, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење, формата, содржината, начинот на издавање, промена и евиденција на уверенијата за работа и за исполнување на безбедносните услови за вршење на јавен воздушен превоз, критериумите и постапката за одобрување на договори за закуп, односно лизинг на воздухоплови и Правилникот за изменување на Правилникот за начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши инспекциски работи на воздухоплови, нивна градба, одржување и пловидбености.

Исто така, на 1 октомври стапува во примена Правилникот за начинот на вршење на јавен воздушен превоз, како и посебните услови во однос на потребниот персонал, воздухопловите, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење, формата, содржината, начинот на издавање, промена и евиденција на уверенијата за работа и за исполнување на безбедносните услови за вршење на јавен воздушен превоз, критериумите и постапката за одобрување на договори за закуп, односно лизинг на воздухоплови и Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за агенти на пензиски друштва, како и повеќе други одредби од правилници кои може да се погледнат на  Целосната листа на прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец октомври 2019 година.