/ Прочитано:

942

Академик одржа обука за канцелариското и архивското работење

Академик одржа еднодневна обука за канцелариското и архивското работење, на која присуствуваа претставници од Државното правобранителство. На обуката предавачи беа управни инспектори од Државниот управен инспекторат,  кои детално се осврнаа на бројни теми и дилеми што произлегуваат од практикувањето на канцелариското и архивското работење.

Во таа насока, на обуката се елаборираа: правната рамка за канцелариско и архивско работење, водењето деловодник и книги за евиденција, а се даде и посебен осврт на водењето е-архива и е-деловодник и на постапувањето со архивскиот и документарниот материјал.

Претставниците од Државното правобранителство истакнаа дека обуката била многу корисна за нив, како и дека одличниот настан имал извонредни предавања и дека бил извонредно организиран.

„Обуката беше добро организирана, и сметам дека треба да има што повеќе вакви обуки“, истакнува Фидана Трајчова.

„Научивме многу нови работи и ги утврдивме знаењата“, вели Билјана Николова.

„Научивме дополнителни работи на обуката“, истакнува Даниела Андоновска.

„Обуката одржана на тема канцелариско и архивско работење беше организирана на високо ниво“, нагласува Јадранка Исаковска.

Претставниците од Државното правобранителство посочуваат и дека обуката била одлично конципирана, со добро осмислен тек и распоред на предавањата, кои, пак, се фокусирале на многу значајни практични прашања.

Билјана Сребриноска, Светлана Леткоска, Соња Миленкоска и Даниела Танеска потенцираат дека предавачките биле добро подготвени и одлично го пренеле своето знаење. Исто така, додаваат тие, обуката беше добро организирана и реализирана.

„На обуката се збогативме со повеќе знаење“, истакнува Косара Стојаноска.

„Дефинитивно сме збогатени со плус знаење во контекст на делокругот на нашата работа и нашите работни обврски“, додава Мери Конески.