/ Прочитано:

445

Комитетот на министри на Совет на Европа ја усвои Декларацијата за еднакви плати и можности за жени и мажи

Еднаквоста помеѓу жените и мажите е меѓу основните човекови права кои сите земји членки на Советот на Европа се обврзаа да ги почитуваат. Тоа е впишано во основните правни инструменти донесени од организацијата, вклучувајќи ја и Европската социјална повелба.

„Шеесет години по усвојувањето на Европската социјална повелба, социјалниот устав на Европа, со која се прогласи правото на мажите и жените работници на еднаква плата за работа со еднаква вредност, затворањето на јазот во платите е цел што не може да се одложи“, изјави Карин Лукас, претседателката на Европскиот комитет за социјални права.

Комитетот  на министри на Советот на Европа ја усвои Декларацијата за еднакви плати и можности за жени и мажи. Притоа, Комитетот на министри на  Советот на Европа ги посочува следните ресурси со цел земјите членки на Совет на Европа да се справат со нееднаквостите во платите и можностите во вработувањето:

  • признавање на правото на еднаква плата меѓу жените и мажите за работа со еднаква вредност во законот;
  • обезбедување пристап до ефективни правни лекови за жртвите на дискриминација, и исплата на надомест;
  • промовирање на транспарентност на платите, меѓу другото, преку релевантни статистички податоци, овозможувајќи споредби на платите;
  • поддржување на ефикасни тела за еднаквост и релевантни институции со цел да се обезбеди еднаква плата во пракса;
  • усвојување, кога е соодветно, сеопфатна стратегија за унапредување на правата на еднаква плата за работа со еднаква вредност и родова еднаквост при вработувањето, вклучително и конкретни одредници и детален временски рок, особено преку дизајнирање на ефективни политики и мерки и собирање на сигурни и стандардизирани податоци поделени по пол.

Европскиот комитет за социјални права ги нагласи овие елементи во своите одлуки, заклучоци и изјави за толкување, и утврди дека постојат случаи на неусогласеност со овие барања на различни основи, но и дека се бележи напредок.

Во 2020 година, Европскиот комитет за социјални права јавно објави петнаесет одлуки за усогласеност на државата со правото на еднаква плата и еднакви можности на работното место во земјите кои ја прифатија постапката за колективни жалби и разви критериуми кои можат да им помогнат на земјите членки во нивните напори да се адресира нееднаквоста откриена со јазот во платите и со пропустите во еднаквите можности за вработување на жените.

Приоритетните области за унапредување на родовата еднаквост и воспоставување на еднакви можности се дефинирани во Стратегијата за родова еднаквост на Советот на Европа 2018–2023 година и начинот на работа и спроведување на истата се реализира преку: меѓувладина координација, проекти за соработка и внесување на родовата перспектива (gender mainstreaming) во сите останати области кои ги покрива оваа организација.

„Република Северна Македонија како членка на Советот на Европа преку свој претставник од Министерството за труд и социјална политика во Комисијата за родова еднаквост на Советот на Европа  учествува во изработката на иницијативите, во изработката и промовирањето на сите значајни конвенции, декларации и резолуции од областа на родовата еднаквост и еднаквите можности .

Еднаква плата за еднаква работа или работа со еднаква вредност е услов за социјална правда и за ефективно учество во донесувањето одлуки и демократијата“, соопштуваат од МТСП.

М.В