/ Прочитано:

1.495

Случајот „Carvalho Pinto de Sousa Morais против Португалија“ и пресудата на ЕСЧП со која се утврдува повреда на забраната за дискриминација

Анализирајќи ја судската практика на Европскиот суд за човековите права, Хелсиншкиот комитет за човековите права во месечникот за дискриминација дава осврт на случајот на Карвало Пинто де Суса Мораис (Carvalho Pinto de Sousa Morais) против Португалија. Со пресудата на ЕСЧП (Судот), во случајот на Карвало Пинто де Суса Мораис против Португалија (no. 17484/15), со 5 наспроти 2 гласа, се одлучи дека има повреда на член 14 од ЕКЧП (забрана за дискриминација), како и член 8 (право на приватен и семеен живот).

Случајот, елаборираат од Хелсиншкиот комитет, се однесува на одлуката на Врховниот суд во Португалија, со која се намалила сумата за компензација на тужителката, 50-годишна жена, која претрпела здравствени компликации по некои гинеколошки интервенции.Операцијата што се случила во 1995 година ја оставила оваа жена во голема постојана болка, во незадоволство и тешкотија во сексуалниот живот. Тужителката истакнува дека одлуката да се намали компензацијата е дискриминаторска, бидејќи не е во согласност со потребата за квалитетен сексуален живот – како неважен за жените.

Националното судство во донесувањето на одлуката имало дискриминаторски однос кон полот и возраста на тужителката, така што конечната одлука не се однесува само на намалување на сумата со која ќе се изврши компензацијата, туку се прекинува и помошта која тужителката ја добивала од специјализирана помошничка.

Одлуката во голема мера е базирана врз претпоставката дека сексуалноста не е важна за 50-годишна жена и мајка на две деца, како на пример, за некоја тинејџерка. Во одлуката на Судот, овие претпоставки покажуваат јасен однос на предрасуди, кој превагнал во судството на Португалија.

М.В