/Прочитано:

1.627

Македонска берза: Измени и дополнувања на Правилата за котација

„На 21.8.2018 година почнуваат да важат измените и дополнувањата на Правилата за котација на Македонска берза АД Скопје, во согласност со Одлуката бр.02-830/1 донесена од Одборот на директори на 19.6.2018 година, за кои Комисијата за хартии од вредност даде согласност по Решение на бр. УП1 08-33 од 23.7.2018 година. Пречистениот текст на Правилата за котација на Берзата може да се преземе преку следниот линк“, соопштуваат од Македонската берза.

М.В