/Прочитано:

1.230

Нов Закон за бесплатна правна помош за еднаков пристап до правдата

Владата го разгледа и го утврди новиот текст на Предлог-законот за бесплатна правна помош, како дел од Стратегијата за реформи во правосудството, кој има цел да го уреди правото на бесплатна правна помош, постапката во која се остварува, корисниците, условите и начинот на неговото остварување, и кој треба да обезбеди еднаков пристап на граѓаните, особено на социјално ранливите и маргинализирани категории на граѓани заради запознавање, остварување и овозможување ефективна правна помош, во согласност со начелото за еднаков пристап до правдата.

Министерството за правда најавува Предлог- закон за бесплатна правна помош

МЗМП: Во Собранието на РМ на иницијатива на неколку граѓански организации се одржа јавна расправа за Предлог – законот за бесплатна  правна помош

АКРМ: По реакциите на Адвокатската комора, Предлог-законот за бесплатна правна помош се враќа на доработка во Министерството за правда

М.В