/ Прочитано:

8.520

Правен лексикон: NUDA PROPRIETAS

NUDA PROPRIETAS (гола сопственост) – сопственост над една ствар (движна или недвижна) без притоа носителот на сопственоста да има право да ја користи, да ја владее, или ужива плодови од таа ствар. Таква ситуација се јавува кога носителот на сопственоста ја отстапил некому да ја користи оваа ствар врз основа на службеност, плодоуживање или уживање, како и во ситуација на продажба на таа ствар сè до моментот на нејзино целосно исплаќање.

Правен лексикон: LEX POSTERIOR DEROGAT LEGE PRIORI

Правен лексикон: IUS TOLLENDI