/ Прочитано:

9.866

Правен лексикон: LEX POSTERIOR DEROGAT LEGE PRIORI

LEX POSTERIOR DEROGAT LEGE PRIORI – Означува дека подоцнежниот закон го укинува поранешниот ако со позитивно право не е нешто друго пропишано.

При ова треба да се има предвид за идентитетот на правните прописи, т.е. дали уредуваат исти правни односи, односно и дали евентуално не се работи за однос на специјален закон спрема општ или обратно, во кои случаи ова правило не се применува.

Правен лексикон: IUS TOLLENDI

Правен лексикон: DA MIHI FACTUM DABO TIBI IUS

Правен лексикон: RATIO LEGIS

Правен лексикон: ERROR IURIS

Правен лексикон: DONANDI CAUSA

Правен лексикон: TITULUS ACQUIRENDI

Правен лексикон: AB INITIO