/ Прочитано:

667

Прифатени измените на законите за полицијата и за МВР според препораките на ГРЕКО

„Владата ги утврди и текстовите на Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за полиција и на Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи.

Со Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за полиција се врши ревидирање на конкретни одредби од Законот за полиција, во насока на постапување по препораките за Министерството за внатрешни работи, кои произлегуваат од Извештајот на ГРЕКО за евалуација на Република Северна Македонија – Петти круг на тема „Спречување на корупцијата и промовирање на интегритет кај централната власт (највисоките извршни функции) и органите за спроведување на законот. Препораките од Извештајот на ГРЕКО се насочени кон зајакнување на можностите на земјата за борба против корупцијата, особено во однос на транспарентноста, интегритетот и одговорноста на вработените во јавниот сектор и институциите. Во таа насока е препораката која се однесува на одредбите од Законот за полиција за воспоставување објективни и професионални критериуми за назначување на директорот на Биро за јавна безбедност, кои одговараат на потребите на таквата позиција.

Со Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за полиција се регулираат и конкретни евиденции што ги води Полицијата, а се однесуваат на oтпечатоци од папиларни линии; ДНК профили и фотографии од лица со рокови за нивно чување.

Со Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи се врши ревидирање на конкретни одредби од Законот за внатрешни работи, кои исто така произлегуваат од Извештајот на ГРЕКО за евалуација на Република Северна Македонија – Петти круг на тема „Спречување на корупцијата и промовирање на интегритет кај централната власт (највисоките извршни функции) и органите за спроведување на законот“, кои што се однесуваат на оперативната независност на полицијата, на воведување на Тест за интегритет за лица кои се вработуваат во Министерството за внатрешни работи, како и на континуирана проверка на интегритетот на работниците во Министерството на политички неутрален начин, и се врши допрецизирање на одредбите за засновање работен однос во Министерството за внатрешни работи без јавен оглас односно преземање на работници од други државни органи согласно конкретни критериуми, воведување обврска за работниците за пријавување на имот и интереси, како и ревидирање на дисциплинските процедури во Министерството“, соопштуваат од Владата.

Законите за полиција и за внатрешни работи ќе се усогласуваат со препораките на ГРЕКО

ГРЕКО: Неприфатливо е Кодексот на однесување да е во рацете на заменик-премиер

Извештајот на ГРЕКО преведен и објавен на македонски јазик

М.В