/ Прочитано:

3.730

Професионалните корисници барањата до Катастар ќе ги поднесуваат електронски

Агенцијата за катастар на недвижности ја пушти во функција надградената апликација „еКат шалтер“, преку која геодетските фирми, министерствата, општините, банките, нотарите и извршителите ќе можат електронски да поднесуваат барања за податоци за инфраструктурни објекти и барања за промени или запишување во катастарот на инфраструктурни објекти.

Ваквите барања, објаснуваат од Катастарот, ќе можат да се поднесуваат во хартиена форма до 1 октомври, а потоа поднесувањето ќе биде само електронски.

„Надворешните професионални корисници (геодетски фирми, надлежни министерства, општини, банки, нотари и извршители) преку апликација еКат шалтер ќе можат да добијат имотен или евидентен лист за инфраструктурни објекти, лист за предбележување на инфраструктурни објекти, да поднесат барање за запишување инфраструктурен објект, да поднесат барање за промени во податоците во катастарскиот операт на инфраструктурни објекти и катастарскиот план, истото тоа да го направат и врз основа на правни акти, да поднесат барање за запишување или бришење на хипотеки на инфраструктурни објекти и други товари и ограничувања. Надворешните професионални корисници исто така ќе можат да поднесат барање за предбележување на инфраструктурни објекти, исправка на техничка грешка по барање на странка, или бришење на инфраструктурни објекти и на предбележани инфраструктурни објекти“, образложуваат од Катастарот.

За оваа намена подготвен е и прирачник којшто може да се најде на веб-страницата на Агенцијата (www.katastar.gov.mk).

М.В