/Прочитано:

385

Во Хаг потпишани три меѓународни конвенции и еден протокол

Република Северна Македонија е членка на 10 хашки конвенции: седум конвенции се наследени од СФРЈ, додека пак три беа ратификувани од осамостојувањето.

Министерката за правда, Рената Дескоска, во името на Владата на Република Северна Македонија потпиша 3 меѓународни конвенции и еден протокол. Потпишувањето на четирите меѓународни инструменти, велат од Министерството за правда, претставува значаен чекор во поглед на хармонизацијата на законодавството на Република Северна Македонија со правото на ЕУ.

Станува збор за следните 4 меѓународни инструменти на Хашката конференција:

Конвенцијата за надлежност, меродавно право, признавање, извршување и соработка во поглед  на родителската одговорност и за мерките за заштита на децата, од 19 октомври 1996 година;

 Конвенцијата за спогодбите за избор на суд, од 30 јуни 2005 година;

Конвенцијата за меѓународно остварување на правата за издржување на детето и други облици на издржување на семејството, од 23 ноември 2007 година и

Протоколот за меродавното право кое ќе се применува на обврските за издршка, од 23 ноември 2007 година.

Република Северна Македонија усвои унифицирани правила на меѓународното приватно право, кои се предвидени во наведените инструменти.

„Со потпишувањето на инструментот денеска се придружуваме на групата земји кои ја препознаваат конвенцијата како корисна алатка што им гарантира на странките дека спорот ќе се решава пред судот кој тие го избрале со спогодбата за избор на суд и дека истата таа пресуда ќе може да се признае и да се изврши во некоја од другите земји потписнички.

Една од конвенциите претставува инструмент кој ќе овозможи судскиот начин на решавање на споровите да стане стварна и привлечна алтернатива на меѓународната трговска арбитража.

Една од областите на кои Хашката конференција напорно работи е и заштита на децата кои се изложени на ризик во прекугранични ситуации.

Со денешното потпишување на третата конвенција од оваа серија конвенции, Република Северна Македонија изразува силна политичка волја да им се придружи на државите кои се решени со заедничка акција да работат секогаш во духот на принципот на почитување на најдобриот интерес на детето.

Вреди да се истакне дека токму третата конвенција од низата детски конвенции, која Дескоска ја потпиша денес, е многу поширока по обем од првите две хашки конвенции од истата серија, и опфаќа многу поширок спектар на граѓански мерки за заштита на врската со децата, родителската одговорност и примена на јавни мерки на заштита или заштита на имотот на децата.

Постојните инструменти на Хашката конференција за заштита на правата на детето заедно со Конвенцијата и Протоколот од 2007 година, кои исто така се потпишани денес, имаат цел да воспостават модерен, ефикасен и лесно достапен меѓународен систем за прекугранично остварување и наплата на детскиот додаток и другите форми на семејна издршка.

Ова е особено важно за целината на системот за заштита на детските права, како на национално така и на меѓународно ниво, бидејќи економската основа е стартна точка за многу други последователни мерки и активности кои имаат цел да бидат едноставни и достапни за граѓаните на земјите членки на Конвенцијата кои бараат детска издршка во други земји.

Со истовремено потпишување на Конвенцијата и Протоколот од 2007 година, Република Северна Македонија денеска несомнено застанува на страната на земјите кои ќе придонесат за надминување на проблемите воочени во праксата наместо континуирано соочување со нив“, образложуваат од Министерството за правда.

М.В