/Прочитано:

1.189

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец декември 2017 година

Погледнете ја најновата листа на прописи чии одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец декември 2017 година, заедно со целосниот табеларен преглед на одредбите од прописите што стапуваат во примена или престануваат да важат.

На 1 декември стапуваат во примена одредби од Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Законот за здравственото осигурување.

На 31 декември стапуваат во примена одредби од Законот за платниот промет.

На 31 декември престануваат да важат одредби од Законот за просторно и урбанистичко планирање и Законот за финансиска дисциплина.

Целосна листа на прописи чиишто одредби започнуваат да се применуваат или престануваат да важат во месец декември 2017