/ Прочитано:

1.113

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во јануари 2023 година

Ова се неколку од прописите кои започнуваат да се применуваат на 1.1.2023 година:

  • Законот за платежни услуги и платни системи (освен одредбите кои можете да ги погледнете во деталната листа во прилог),
  • Одлуката за извршување платежни трансакции,
  • Одлуката за критериумите за класификација на платните системи, стандардите за нивното работење и барањата за гарантен механизам,
  • Законот за управување со дополнителни текови на отпад,
  • Член 30-б од Законот за данокот на додадена вредност,

односно престануваат да важат:

  • Законот за платниот промет (освен одредбите кои можете да ги погледнете во деталната листа во прилог),
  • Одлуката за начинот и постапката за отворање и затворање трансакцискa сметкa,
  • Одлуката за начинот на кој резидентите отвораат девизни сметки,
  • Одлуката за критериумите и стандардите за работењето на платните системи, 
  • Законот за вршење на услуги брз трансфер на пари.

 

Деталната листа на прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец јануари 2023 година погледнете ја на следниот линк Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец јануари 2023 година.