/ Прочитано:

1.013

Академик одржа обуки за заштита на личните податоци и за користењето ствари во државна сопственост

Академик одржа обуки за заштита на личните податоци и за користењето и располагањето со ствари во државна и во општинска сопственост.

Пред големиот број учесници на обуката за заштитата на личните податоци се говореше за правната рамка за заштита на личните податоци, за обработката на личните податоци и за технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци.

На обуката за користењето и располагањето со ствари во државна и во општинска сопственост се говореше за измените во правната регулатива, за клучните разлики во постапките за набавка, за продажбата и давањето под закуп на стварите во државна и општинска сопственост, како и за условите, начинот и постапката за давање на користење на стварите и давање на движни ствари на отпад.

„Обуките во организација на Академик се многу квалитетни во поглед на предавањата и во поглед на организацијата. Се работи за обуки со теми кои се многу значајни за практичното работење на државните институции и на деловните субјекти“, истакнуваат учесниците на обуките.

„Задоволна сум многу од обуката“, истакнува Славица Игнатовска од Општина Кавадарци.

„Обуките на Академик се многу корисни затоа што секој учесник засегнат од темата на обуката има можност да постави прашања и да добие точни одговори, но и да пренесе лични искуства во врска со работењето“, додаваат учесниците на обуката .

„Многу професионално организирана обука. Предавачот беше јасен во пренесувањето на темата и во практичното пренесување на искуствата пред учесниците. Треба да се нагласи дека обуките се одржуваат во многу пријатен работен амбиент и во интерактивна атмосфера“, вели Елизабета Атанасова од ЈП „Градски паркинг“ Скопје.

„Одлични предавања и одлична организација“, истакнуваат Перо Секуловски и Љубен Велјановски од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, Христо Младеноски од Општина Прилеп и Туше Стојанов од Општина Ново Село.

Повеќе за следната обука на Академик:  Практична примена на Законот за градење

Повеќе за поволностите по повод десетгодишниот јубилеј: 10 години Академик