/ Прочитано:

832

Се подготвува нов Закон за воздухопловство

Министерството за транспорт и врски подготвува нов Закон за воздухопловство. Со новиот Закон за воздухопловство се регулираат следните работи во однос на постојниот Закон за воздухопловство:

  • Усогласување на дефинициите од Законот со Чикашката Конвенција и прифатените ЕУ Регулативи,
  • Утврдување на статусот за регулирање и надлежност на одредени државни воздухоплови,
  • Измена на надлежноста за донесување на подзаконски акти согласно препораките од оценските мисии
  • Измена на моделот на финанасисрање на Агенцијата за цивилно воздухопловство со прифатените ЕУ Регулативи
  • Измена на одредбите за отчестност на Агенцијата за цивилно воздухопловство
  • Измена на одредбите за јавен воздушен превоз
  • Измена на одредбите во делот за обезбедување
  • Утврдување на надлежност на ЦУК за потрага и спасување и др.

М.В