/ Прочитано:

135

Соопштение од 463-та седница на Судскиот совет на РСМ

Судскиот совет на Република Северна Македонија известува дека на 463-та седница одржана на ден 08.11.2023 година го измени и дополни Дневниот ред и одлучи за следното:

1. Избрани се претседатели на судови и тоа:

 • За претседател на Основен граѓански суд Скопје е избран Бесник Авдија, судија на Основен граѓански суд Скопје;
 • За претседател на Основен суд Неготино е избрана Билјана Толова, судија на Основен суд Неготино;
 • За претседател на Основен суд Кичево е избрана Флутурије Дервиши, судија на Основен суд Кичево;
 • За претседател  на Основен суд Крива Паланка е избран Орце Јанковски, судија на Основен суд Крива Паланка;
 • За претседател на Основен суд Штип е избран Ацо Тасев, судија на Основен суд Штип;

2. Донесени се одлуки со кои за ВД претседатели се определени следните судии:

 • За Виш Управен суд – Анита Данилова;
 • За Основен граѓански суд – Бесник Авдија;
 • За Основен суд Кичево –  Флутурије Дервиши
 • За Основен суд Неготино – Билјана Толова;

3. Утврден е престанок на судиска функција поради исполнување на услови за старосна пензија на  судија Тони Јовановски од Основен суд Битола и судија Марјан Грубиша од Основен кривичен суд Скопје;

4. Донесена е одлука за објавување на оглас за избор на претседатели на Виш Управен суд Скопје, Основен суд Берово, Основен суд Делчево, Основен суд Кавадарци, Основен суд Крушево и Основен суд Струга;

 • Формирана е Комисија за проверка на исполнетост на условите и критериумите за избор на претседатели на судови во состав од:
 • м-р Миљазим Мустафа – претседател на Комисија;
 • Лорета Горгиева – члан на Комисија и
 • м-р Ивица Николовски – член на Комисија;

5. Донесени се одлуки со кои се усвоени барања за патни трошоци;

6. Донесени се одлуки по Одлуки на Управен суд Скопје;

7. Времено се упатени судии за вршење на судиска функција во други судови за период од 1 година од денот на упатување и тоа:

 • Надица Митреска од Основен кривичен суд Скопје во Основен суд Струга;
 • Ирена Митреска од Основен граѓански суд Скопје во Основен суд Кичево;
 • Влатко Сековски од Основен кривичен суд Скопје во Основен суд Прилеп;
 • Драгана Илиовска од Осовен граѓански суд Скопје во Основен суд Кочани и
 • Лиљана Миланова од Основен кривичен суд Скопје во Основен суд Свети Николе;

8. Расправаше по претставките и поплаките од граѓаните и правните лица за работата на судиите, претседателите на судовите и судовите, поднесени до Судскиот совет на Република Северна Македонија и тоа:

 • УПП бр.  118/23, 271/23;
 • УПП бр.175/23, 190/23, 220/23
 • УПП бр. 224/23, 231/23, 249/23, 268/23, 310/23;
 • УПП.бр.  166/23, 203/23, 212/23, 222/23, 284/23, 297/23, 308/23, 317/23

Претставката УПП бр.133/23 е повлечена

9. Формирани се Комисии на известители по поднесени барања  за утврдување одговорност на судија/претседател на суд и

10. Донесен е Заклучок да се изврши посета на Апелациониот суд Скопје во врска со предметот ТНТ.