/ Прочитано:

582

Соопштение од Агенцијата за заштита на личните податоци во однос на Одлука за исплата на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2024 година бр. 14-1501/4 од 13.02.2024 година објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 39/24

 

Агенцијата за заштита на личните податоци на 16.02.2024 година изврши вонредна супервизија поведена по службена должност над законитоста на преземените активности при обработката на личните податоци и нивната заштита од страна на Владата на Република Северна Македонија, а во врска со Одлуката за исплата на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2024 година бр. 14-1501/4 од 13.02.2024 година објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 39/24.

 

За извршената вонредна супервизија составен е записник и се донесе решение со кое се утврдува дека Владата на Република Северна Македонија со објавување на матичните броеви, броевите на трансакциски сметки и називите на банките на вкупно 519 апликанти  во Одлуката за исплата на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2024 година бр. 14-1501/4 од 13.02.2024 година објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 39/24 постапила спротивно на начелата на „законитост, правичност и транспарентност“, „ограничување на целите“, „минимален обем на податоци“ и „интегритет и доверливост“, при што овозможила матичните броеви на лицата (апликантите) да бидат непотребно видливи, со што се направени повреди на одредбите на членот 9 став (1) алинеи 1, 2, 3 и 6, членот 10 и членот 83 став (6) од Законот за заштита на личните податоци.

 

Со Решението на Агенцијата се наредува Владата на Република Северна Македонија да изврши изменување на Одлуката за исплата на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2024 година бр. 14-1501/4 од 13.02.2024 година при што ќе се избришат матичните броеви на граѓаните, трансакциските сметки и називите на банките на 519 апликанти.

Исто така се задолжува генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија од денот на приемот на Решението да ја повлече Одлуката за исплата на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2024 година бр. 14-1501/4 од 13.02.2024 година која што е објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија“ 39/24, според одредбите од членот 5 став 3 од Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во „Службен весник на Република Северна Македонија“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/99 и 43/02 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 21/21) и се задолжува Владата на Република Северна Македонија за преземените дејствија и активности по ова решение, во рок од 5 (пет) дена по истекот на рокот писмено да ја известат Агенцијата за заштита на личните податоци, како и да достават писмен доказ за преземените дејствија.

 

Me datë 16.02.2024, Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale realizoi supervizion të jashtëzakonshëm sipas detyrës zyrtare mbi ligjshmërinë e aktiviteteve të ndërmarra gjatë përpunimit të të dhënave personale dhe mbrojtjen e tyre nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa në lidhje me Vendimin për pagesën e mjeteve nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2024 nr. 14-1501/4 të datës 13 shkurt 2024, botuar në ,,Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 39/24.

 

Për  realizimin e supervizionit të jashtëzakonshëm është përpiluar Procesverbal dhe është miratuar Aktvendim me të cilin përcaktohet që Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut me publikimin e numrave amë të qytetarëve, numrat e llogarive të transaksionit dhe emrat e bankave të gjithsej 519 aplikantëve në Vendimin për pagesën e mjeteve nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2024 nr.14-1501/4 të datës 13 shkurt 2024, botuar në ,,Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 39/24 veproi në kundërshtim me parimet ,,ligjshmëri, drejtësi dhe transparencë”, ,,kufizim i qëllimeve”, ,,vëllim minimal i të dhënave” dhe ,,integriteti dhe besueshmëri”, duke lejuar që numrat amë të personave (aplikantëve) të jenë pa nevojë të dukshëm, me çka janë shkelur dispozitat e nenit 9 paragrafi (1) alinetë 1, 2, 3 dhe 6, nenin 10 dhe nenin 83 paragrafi (6) të Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale.

 

Me Aktvendimin e Agjencisë, urdhërohet Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut që të ndryshojë Vendimin për pagesën e mjeteve nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2024 nr. 14-1501/4 të datës 13 shkurt 2024, gjatë së cilës do të fshihen numrat amë të qytetarëve, llogaritë e transaksionit dhe emrat e bankave të 519 aplikantëve.

 

Gjithashtu obligohet Sekretari i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut nga dita e pranimit të Aktvendimit të Agjencisë ta tërheqë Vendimin për pagesën e mjeteve nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2024 nr. 14-1501/4 të datës 13.02.2024 i cili është publikuar në ,,Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut” 39/24, sipas dispozitave të nenit 5 paragrafi 3 të Ligjit për publikimin e ligjeve dhe dispozitave dhe akteve tjera në ,,Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut” (,,Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 56/99 dhe 43/02 dhe ,,Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 21/21) dhe obligohet Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut për veprimet dhe aktivitetet e ndërmarra sipas Aktvendimit, në afat prej 5 (pesë) ditësh pas skadimit të afatit, ta njoftojë me shkrim Agjencinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, si dhe të dorëzojë me shkrim dëshmi për veprimet e ndërmarra.