/ Прочитано:

1.087

Измени на Законот за трговските друштва во врска со спојувањето со друштва од ЕУ

Министерството за економија подготвува измени на Законот за трговските друштва. Со Предлог-законот се воведуваат нови одредби кои се однесуваат на прекугранично спојување со друштва од Европската Унија и кои имаат цел доусогласување со европското законодавство во делот кој се однесува на делокругот на примената на овие одредби, начинот на објавување на заедничкиот предлог со условите за прекугранично спојување и учеството на вработените во одлучувањето во друштвото.

Од Министерството образложуваат дека во Националната програма за усогласување со законодавството на ЕУ, која се однесува на правото на трговските друштва, предвидено е доусогласување со директивите за прекугранично спојување на друштвата со ограничена одговорност. Измените, исто така, додаваат од Министерството за економија, се и врз основа на препораката од Извештајот на Европската комисија за прогресот на Република Македонија, од 2018 година.

М.В