/ Прочитано:

4.483

Казните за детска порнографија според Кривичниот законик

„Под детска порнографија се подразбира порнографски материјал кој визуелно прикажува очигледни полови дејствија со малолетник или повозрасно лице кое изгледа како малолетник, или го прикажуваат малолетникот или повозрасното лице кое изгледа како малолетник во очигледна сексуална положба, или реални слики кои прикажуваат очигледни полови дејствија со малолетник или го прикажуваат малолетникот или повозрасното лице кое изгледа како малолетник во очигледна сексуална положба“, се дефинира во членот 122 од Кривичниот законик.

Понатаму, во членот 193-а од овој законик, кој се однесува на детска порнографија, е пропишано и кривичното дело „Производство и дистрибуција на детска порнографија“:

„Тој што произведува детска порнографија со цел за нејзина дистрибуција или ја пренесува или ја нуди или на друг начин ја прави достапна детската порнографија, ќе се казни со затвор од најмалку пет години.

Тој што набавува детска порнографија за себе или за друг или поседува детска порнографија, ќе се казни со затвор од пет до осум години.

Ако делото е сторено преку компјутерски систем или друго средство за масовна комуникација, сторителот ќе се казни со затвор од најмалку осум години“, се пропишува во членот 193-а од Кривичниот законик.

Во Кривичниот законик, исто така, е пропишано кривичното дело „Намамување на обљуба или друго полово дејствие на дете кое не наполнило 14 години“:

„Тој што преку компјутерско-комуникациски средства со закажување средба или на друг начин намамува дете кое не наполнило 14 години на обљуба или друго полово дејствие или на производство на детска порнографија и ако со таквата намера е остварена непосредна средба со малолетникот, ќе се казни со затвор од една до пет години“, се пропишува во членот 193-б од Кривичниот законик.

МВР презема активности за расчистување на случајот „Јавна соба“

М.В