/ Прочитано:

2.188

Министерството за економија го објави Предлог-законот за финансиска поддршка на инвестициите кој е во фаза на подготовка

Министерството за економија го објави Предлог-законот за  финансиска поддршка на инвестициите. Со овој закон се уредуваат видовите на финансиска поддршка на инвестициите, висината на финансиската поддршка, условите, начинот и постапката за  доделување на финансиска поддршка на деловните субјекти кои ќе инвестираат во Република Македонија. Целта на овој закон е поттикнување на економскиот раст и развој во Република Македонија преку поддршка на инвестициите за зголемување на конкурентноста на македонската економија и вработувањето.

Презентација на Нацрт-законот за поддршка на инвестициите 

M.В