/ Прочитано:

2.018

Нотарот кој ќе наполни 64-годишна возраст по сила на Законот за нотаријатот исполнува услови за старосна пензија

Вишиот управен суд објави нови сентенции од имотноправната област, за правата од работен однос и за даночните права. Една од сентенците се однесува на работните односи, односно на старосната пензија на нотарите.

„Нотар кој ќе наполни 64 годишна возраст по сила на Законот за нотаријат – како lex specijalis, поточно по член 18 став 1 точка б –  исполнува услови за старосна пензија. Оттука, истиот не може да бара продолжување со работа, согласно одредбите од член 104 став 2 од Законот за работни односи, или до 67 годишна возраст“, се посочува во сентенцата на Вишиот управен суд. Конкретниот предмет и образложението на сентенцата може да се преземат на следниот линк.

При утврдувањето на износот на адвокатските трошоци, органот треба да се раководи од адвокатската тарифа

Нови сентенци на Вишиот управен суд од имотноправната област, за правата од работен однос и за даночните права

Сентенци на Вишиот управен суд од имотноправната област, за правата од работен однос и за даночните права

Сентенци на Вишиот управен суд за права од работен однос, даночни права, имотноправна област и други права

Сентенци на Вишиот управен суд за прашања од имотно-правната област, правата од пензиско и инвалидско осигурување и даночните права

Сентенци на Вишиот управен суд за имотни права, за права од пензиско и инвалидско осигурување и за даночни права

Сентенци од специјализираните судски оддели на Вишиот управен суд

М.В