/ Прочитано:

494

Сентенци од Врховниот суд од кривичната област

На 1 ноември 2023 година, Врховниот суд објави две сентенци од кривичната област и тоа за:

  1. Примена на поблаг закон (Закон за спречување перење пари и финансирање тероризамПрекршок по член 38 и член 53 став 1 од Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам) од Пресудата ВКЖ2- 27/23 (целосниот текст на сентенцата може да ја видите тука) и
  2. Неподобен обид за убиство (Кривичен законик – Кривично дело обид за Убиство) од Пресудата КВП2-220/21 (целосниот текст на сентенцата може да ја видите тука).