/ Прочитано:

1.863

Новиот Закон за вршење сметководствени работи во собраниска процедура со европско знаменце

Владата во Собранието го поднесе новиот Предлог на закон за вршење сметководствени работи. Предлог-законот е поднесен со европско знаменце.

„Согласно Закон за вршење на сметководствени работи надзор на одредбите на овој закон и надзор над Институтот за сметководители и овластени сметководители врши Министерството за финансии.

Со цел воведување на надзор над сметководствената професија од самостојно и независно тело, со Предлог законот се предлага воспоставување на Совет за унапредување и надзор на сметководствената професија на Република Северна Македонија како независно регулаторно тело со јавни овластувања.

Предлог законот за вршење на сметководствени работи е во насока на поголема вклученост на членовите на Институтот во неговата работа.

Законот чие донесување се предлага се заснова врз следните начела:

–  законитост,

– стручност и професионалност,

– непристрасност,

– независност и

– транспарентност.

Основните решенија кои се предлагаат се во насока на :

– дефинирање на Институтот како правно лице со  јавни овластувања,

– доуредување на работењето на Институтот во делот на надлежностите, составот, мандатот на органите и комисиите и престанување на членството во истите, како и висината на надоместоците на органите и комисиите на Институтот. Исто така, заради обезбедување на инклузивност и транспарентност во работењето, работите на Институтот ќе се извршуваат преку електронски систем на Институтот;

– се овозможува влез во сметководствената професија со полагање испит за стекнување со статус на сметководител и овластен сметководител;

-Заради унапредување и надзор на сметководствената професија се формира Совет за унапредување и надзор на сметководствената професија, кој ќе биде надлежен орган за надзорот над работата на Институтот и давањето согласност на актите на Институтот;

-унапредување на постојниот концепт на континуираното професионално усовршување, преку воведување на нови облици на континуирано професионално усовршување;

-доуредување на решенијата во врска со  бришењето од регистрите на Институтот;

-доуредување на решенијата во врска со дисциплинската постапка и дисциплинските мерки;

– доуредување на одредбите во врска со контролата на квалитет која ја спроведува Институтот во насока на допрецизирање на опфатот на контролата на квалитет, уредување на начинот на нејзино вршење и дефинирање на контролни мерки кои можат да им се изречат на субјектите на контрола“, се вели во законското образложение.

Во подготовка Закон за вршење на сметководствени работи

М.В