/ Прочитано:

1.910

Постапка за издавање потврда за платен данок на нерезидент

Управата за јавни приходи издава Потврда за платен данок во Република Северна Македонија на нерезидент:

  • за пресметан, задржан и платен данок на личен доход (данок по одбивка) на доходот на ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ – НЕРЕЗИДЕНТ остварен во Република Северна Македонија (согласно член 83 став 2 од Законот за данокот на личен доход) по претходно поднесено Барање (образец Б-ППД/ФЛ); или
  • за задржан и уплатен данок (задржан данок) на приходот на ПРАВНОТО ЛИЦЕ – НЕРЕЗИДЕНТ остварен во Република Северна Македонија (согласно член 23 став 4 од Законот за данокот на добивка), по претходно поднесено Барање (образец Б-ППД/ПЛ).

Барањето Б-ППД/ФЛ или Б-ППД/ПЛ може да го поднесе лично странката, законскиот застапник или полномошник на странката.
Напомена: Доколку Барањето Б-ППД/ФЛ или Б-ППД/ПЛ го поднесува исплатувачот на доход/приходи во РСМ, во прилог на барањето потребно е да се приложи овластување (полномошно) или известување во кое ќе биде препознаена согласноста и волјата на нерезидентот – исплатувачот на доход/приходи во име и за сметка на нерезидентот да преземе дејствија во оваа даночната постапка и да ги употребува податоците на нерезидентот во постапката на прибавување на потврдата. Во известувањето треба да бидат наведени сите потребни податоци поврзани со барањето (изјава за согласност, вид и износ на доход/приходи, период, држава на резидентност и др.).

За издавање на потврдата на нерезидентот предвидено е плаќање на административни такси во износ од вкупно 50 денари (за барањето), согласно Законот за административните такси.

Постапката за поднесување на барање и издавање на потврда за платен данок во Република Северна Македонија на нерезидент е објавена на веб страницата, и тоа:

  • За поднесување на Барање (образец Б-ППД/ФЛ) за издавање на потврда за платен данок во Република Северна Македонија на ФИЗИЧКО ЛИЦЕ – НЕРЕЗИДЕНТ, види повеќе на http://www.ujp.gov.mk/mk/plakjanje/category/1803
  • За поднесување на Барање (образец Б-ППД/ПЛ) за издавање на потврда за платен данок во Република Северна Македонија на ПРАВНО ЛИЦЕ – НЕРЕЗИДЕНТ, види повеќе на http://www.ujp.gov.mk/mk/plakjanje/category/1804