/ Прочитано:

3.628

Право на итна и неопходна здравствена заштита на осигурените лица на ФЗОМ во странство

Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги известува сите осигурени лица дека за време на годишниот одмор можат да го остварат своето право на итна и неопходна здравствена заштитанадвор од територијата на Република Македонија, и тоа во следните земји: Германија, Австрија, Турција, Хрватска, Словенија, Србија, Црна Гора, Бугарија, Босна и Херцеговина, Чешка, Холандија,Луксембург, Белгија, Франција и Италија, Словачка и Албанија.

Под итна и неопходни здравствена заштита се подразбира користење здравствени услуги чие давање не може да се одложи до планираното враќање во Република Македонија.

За таа цел пред патувањето во странство осигурените лица на ФЗОМ треба да се обратат во подрачната служба на ФЗОМ каде што е поднесена пријавата за задолжително здравствено осигурување и да пополнат Барање (ПП1) за издавања двојазичен образец за една од наведените земји.

Кон Барањето се приложува следната документација:

  1. Потврда за здравствената состојба издадена од избраниот лекар (општ и гинеколог за жени)
  2. Наод, оцена и мислење на лекарската комисија на ФЗОМ.

Двојазичниот образец на осигурените лица на ФЗОМ им служи како привремена здравствена легитимација во земјата каде што патуваат и на основа на истиот осигурените лица на ФЗОМ се изедначени, во однос на правата и обврските, со осигурените лица на државата во која престојуваат. Тоа значи дека на основа на двојазичниот образец осигурените лица на ФЗОМ ќе можат да користат итни и неопходни здравствени услуги и за истите ќе треба да платат само лично учество (партиципација), доколку во законските прописи на земјата во која се престојува е предвидено лично учество (партиципација). Во спротивно, осигурените лица на ФЗОМ не подлежат на никакви трошоци за користените здравствени услуги.

Ако осигурениците на ФЗОМ за време на летните одмори користат итна и неопходна здравствена заштита во земји со кои Р.Македонија нема договор за социјално осигурување, како на пример, Грција и Швајцарија, тогаш тие можат да се обратат до надлежните служби на Фондот заради рефундација на потрошените материјални средства, со соодветна медицинска документација и со фискални сметки за наплатени здравствени услуги.

М.В