/ Прочитано:

273

Проф. д-р Ана Павловска-Данева избрана за судија на Уставниот суд на Република Северна Македонија

Проф. д-р Ана Павловска-Данева, професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје, е избрана за судија на Уставниот суд на Република Северна Македонија.

 

Врз основа на членот 68 став 1 алинеја 14 од Уставот на Република Северна Македонија, Собранието на Република Северна Македонија на седницата одржана на 8 февруари 2024 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

I. За судија на Уставниот суд на Република Северна Македонија е избрана:
– проф. д-р Ана Павловска-Данева.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1006/1                                          Претседател на Собранието
8 февруари 2024 година                     на Република Северна
Скопје                                               Македонија,
                                                                    Јован Митрески, с.р.