/ Прочитано:

1.065

Заклучоци во врска со Извештајот за Стратегијата за реформа на јавната администрација

Дел од одлуките на последната седница на Владата се однесуваат на првиот Годишен извештај за спроведување на Акцискиот план на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018 – 2022 година.

Според извештајот, велат од Владата, во изминатиот период беа реализирани клучни резултати од Стратегијата, и тоа во неколку приоритетни области:

Креирање на политики и координација

– зајакната е соработката и координацијата помеѓу Владата и Собранието преку редовна подготовка и доставување на законодавна агенда на Владата до Собранието;

– бројот на нацрт-извештаите за процена на влијанието на регулативата кои ги исполнуваат минимум критериумите во однос на процедурата и транспарентноста на процесот порасна за 20% во 2018 споредено со 2017 година.

Јавна служба и управување со човечки ресурси

– воспоставена е платформа на мрежа за управување со човечки ресурси за континуирана поддршка за вработените во организациски единици;

– зголемена е објективноста во мерењето на учинокот на административните службеници;

– намален е процентот на жалби и приговори поднесени од кандидатите на донесените одлуки за вработување/унапредување од 2017 во 2018 година;

– започнат е процесот на професионализација на високата раководна служба.

Одговорност, отчетност и транспарентност

– извршено е мапирање на сите институции со податоци за вид, статус, надлежности во каталогот на институции на Република Северна Македонија;

– поставена е основа за спроведување на хоризонталната функционална анализа и реорганизација на органите на државна управа, агенции и инспекциски служби од централна власт;

– воведена нова Методологија за внатрешна реорганизација, оптимизација и унапредување на работата на институциите;

– 158 податочни сета се достапни на www.data.gov.mk.

Давање услуги и ИКТ-поддршка на администрацијата

– основан е Национален совет за ИКТ и сајбер безбедност за рационално инвестирање во дигиталната трансформација;

– подготвена е и објавена е законска рамка за: електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги; електронско управување и електронски услуги; централен регистар на каталогизирани услуги од над 80% од законите во кои се пропишани услуги кои ги даваат институциите;

– подготвена е сала и мрежна инфраструктура за потребите на Салата за јавни услуги – Скопје, „Една точка за услуги“;

– развиени се софтверски решенија за Централниот регистар на население и за порталот за е-услуги.

Презентиран Годишниот извештај за спроведување на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018 – 2022

Презентација на Извештајот за Стратегијата за реформа на јавната администрација

Граѓаните се жалат на долгото траење на процедурите во администрацијата

Јавна расправа за измените на законите за вработените во јавниот сектор и за административните службеници

Годишен извештај и препораки на Агенцијата за администрација

Јавна расправа за Законот за висока раководна служба

М.В