/ Прочитано:

674

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во април 2023 година

Закони кои стапуваат во примена:
– на 1.4.2023 година стапуваат во примена одредби од Законот за минимална плата во Република Северна Македонија.

Подзаконски акти чиишто одредби почнуваат да се применуваат:
– на 19.4.2023 година почнуваат да се применуваат одредби од Колективниот договор за изменување и дополнување на Колективниот договор на Министерството за внатрешни работи и
– на 19.4.2023 година почнува да се применува Правилникот за начинот на спроведување на тестот за професионален интегритет на работните во Министерството за внатрешни работи.

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во април 2023 година