/ Прочитано:

563

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во јануари 2024 година

Погледнете ја листата на прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во јануари 2024 година, односно потсетете се кои одредби од Законот за данокот на додадена вредност, Законот за платежни услуги и платни системи, Законот за инспекциски надзор во животната средина, Законот за животната средина, Законот за данокот на добивка стапуваат во примена или престануваат да важат, кои подзаконските акти почнуваат да се применуваат или престануваат да важат.

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец јануари 2024 година.