/ Прочитано:

286

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во февруари 2024 година

Погледнете ја листата на подзаконските акти чиишто одредби престануваат да важат во февруари 2024 година.

Прописи чиишто одредби престануваат да важат во месец февруари 2024 година