/ Прочитано:

557

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во октомври 2023 година

Погледнете ја листата на прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во октомври 2023 година, односно потсетете на Правилникот за заедничките основни правила за дејностите во цивилното воздухопловство или Одлуката за висината на стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот за изложености во Република Северна Македонија и за изложености кон други земји.

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец октомври 2023 година